KRM in 2016: een vooruitblik

Het afgelopen jaar heeft Informatiehuis Marien samen met Informatiehuis Water aan het Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)-portaal gewerkt. In dit portaal kunnen de beheerders van de diverse KRM-meetnetten hun data invoeren. Nu dit portaal bijna "live" gaat, willen we het ook geschikt maken voor bijvoorbeeld de rapportage naar de Europese Commissie. Hoe en op welke manier dat gebeurt, hangt af van het nieuwe "Commissiebesluit".

In de testfase is een aantal datasets in het KRM-portaal ingevoerd. Met de ervaringen daarvan gaat IHM het invoerproces in 2016 verder verbeteren. IHM hecht eraan dat het invoerproces voor de aanleverende partijen zo soepel mogelijk verloopt.

Indicatorontwikkeling

Het vaststellen van milieudoelen voor de Noordzee, het monitoren van de milieusituatie en het treffen van maatregelen om het Noordzeemilieu te verbeteren, loopt via verschillende indicatoren. Deze indicatoren worden periodiek herzien. De eerstkomende herziening is halverwege 2016. Dan worden in OSPAR-verband diverse zogenoemde "Common Indicators" vastgesteld. Daarmee wordt een aantal KRM-indicatoren aangescherpt en komen er enkele nieuwe indicatoren bij. Nederland heeft de ontwikkeling van een aantal van deze indicatoren getrokken.

De Nederlandse informatiebehoefte wordt op twee onderwerpen nog onvoldoende in dat internationale traject afgedekt. Dan gaat het om de zogenoemde benthos (zeebodemleven) en de verspreiding van zeevogels. Voor deze onderwerpen zullen in 2016 aanvullende nationale indicatoren worden ontwikkeld met bijbehorende monitoring.

Herziening Commissiebesluit

De Europese Commissie komt binnenkort met een verduidelijking en aanscherping van de KRM-onderwerpen en de manier waarop de lidstaten daarmee moeten omgaan. Dit is nodig om meer samenwerking tussen de Mariene Strategieën van de lidstaten te krijgen. Hierdoor wordt het mogelijk om betere milieudoelen en gerichter maatregelen voor de Europese zeeën op te stellen. De lidstaten, waaronder Nederland, voeren deze aanscherping in 2018 in hun Mariene Strategie door. Dit betekent dat ook de KRM-meetnetten worden bijgesteld. De voorbereiding start zodra de tekst van het nieuwe commissiebesluit duidelijk is. Dat is waarschijnlijk halverwege 2016.

Uitvoering Scans III

Scans III betreft het internationale project waarmee de populaties van een aantal zeezoogdieren in de Europese zeeën in beeld worden gebracht. Voor Nederland gaat het vooral om de Bruinvis-populatie in de Noordzee. Dit project wordt in 2016 uitgevoerd.

Monitoring drukfactoren

De milieutoestand van de Noordzee wordt mede bepaald door activiteiten die op de Noordzee worden uitgevoerd, de zogenoemde drukfactoren. Denk hierbij aan visserij, scheepvaart, vervuiling, aanleg van windmolenparken, onderwatergeluid, et cetera. Het huidige monitoringsprogramma richt zich vooral op de milieutoestand van de Noordzee. Het is belangrijk dat ook de invloed van deze drukfactoren in kaart wordt gebracht. Met die informatie kunnen maatregelen worden genomen om het Noordzeemilieu te verbeteren. Ook op Europees niveau is deze informatie nodig. In 2016 stellen we hiervoor een aanpak op.

Kwaliteitsborging KRM-monitoringprogramma

In de Mariene Strategie wordt ook aandacht besteed aan kwaliteitscontrole op de KRM-monitoring. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het CBS, dat in het Netwerk Ecologische Monitoring een vergelijkbare taak heeft. Het is de bedoeling dat het CBS gaat beoordelen of de KRM-meetnetten de juiste data opleveren voor de gestelde meetdoelen. Daarbij gaat het CBS rapporteren welke punten daarin nog verbeteringen nodig hebben. Informatiehuis Marien onderzoekt de komende maanden samen met het CBS hoe deze kwaliteitscontrole kan worden ingericht.

Off-shore Penzoil K13A 498929. Bron: beeldbank.rws.nl, RWS Afd. Multimedia